Disclaimer

Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Balanza is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Balanza vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Merk je dat er iets niet klopt? Of werkt er iets niet goed? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.
Balanza is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar op de website van Balanza wordt verwezen.

Alle op deze website geplaatste inhoud, zoals afbeeldingen, teksten en informatie zijn beschermd door auteursrechten en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Balanza. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balanza.

Copyright © 2018